Egalitate de sanse

„Șanse egale” sau „egalitate de șanse” este un concept care se referă la principiul de a oferi tuturor aceleași șanse, oportunități și drepturi, indiferent de mediul, caracteristicile sau circumstanțele lor. Scopul este de a se asigura că toată lumea are condiții echitabile și echitabile pentru a-și urmări obiectivele și aspirațiile.

Promovarea egalității de șanse implică abordarea diferitelor aspecte ale vieții, cum ar fi educația, angajarea, asistența medicală, locuința și multe altele, pentru a elimina discriminarea și barierele care ar putea împiedica anumite grupuri să participe pe deplin la societate.

Egalitatea de gen

Egalitatea de gen este un principiu fundamental al drepturilor omului și un pilon crucial în crearea unei societăți moderne. Ne străduim să construim un mediu în care atât femeile cât și bărbații să aibă acces egal la oportunități, resurse și să se bucure de aceleași drepturi și privilegii în toate aspectele vieții. Se urmăreşte astfel combaterea inegalităţii de şanse şi asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică, politică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.

Nediscriminarea

Principiul egalității sau al nediscriminării este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului internațional, ale Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO), precum și o caracteristică esențială a integrării în Uniunea Europeană. Aplicarea acestui principiu implică eliminarea barierelor și a inegalităților din societate, astfel încât toți indivizii să aibă acces la aceleași oportunități și servicii, indiferent de contextul lor social sau cultural. Nediscriminarea nu înseamnă că toți oamenii trebuie tratați identic, ci că fiecare persoană trebuie tratată în mod just, luându-se în considerare nevoile individuale.

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități reprezintă asigurarea unui mediu și a unor servicii care să fie ușor de utilizat și accesibile pentru persoanele cu diverse tipuri de dizabilități.
Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2014) prevede accesibilitatea ca fiind o condiție prealabilă pentru ca persoanele cu dizabilități să trăiască independent și să participe pe deplin la viața societății, în condiții de egalitate cu ceilalți. Aceasta implică eliminarea barierelor fizice, cognitive și sociale pentru a permite persoanelor cu dizabilități să participe pe deplin în societate și să beneficieze de drepturi egale în toate aspectele vieții.
Îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități este un efort important și necesar pentru construirea unei societăți incluzive, care să ofere șanse egale tuturor cetățenilor. Prin eliminarea barierelor și promovarea unei abordări centrate pe om, se poate crea un mediu mai echitabil și mai incluziv pentru toți cetățenii.

Schimbări demografice

Schimbările demografice se referă la modificările din structura populației unei regiuni sau a unei țări. Atât la nivelul României, cât și la nivelul altor state au loc transformări demografice semnificative, incluzând îmbătrânirea populației, scăderea ratei natalității, schimbări în structura familiilor și migrație, iar piața muncii și mediul social au fost profund afectate de aceste schimbări, în cadrul restructurării economice cauzate de declinul demografic continuu. Observăm, de asemenea o tendință globală de creștere a proporției persoanelor în vârstă, acest fenomen putând reprezenta o provocare pentru societate, dar și o oportunitate de a valorifica experiența și cunoștințele seniorilor. Ne concentrăm pe identificarea modalităților prin care putem asigura calitatea vieții pentru persoanele în vârstă și promovăm programele de implicare activă în comunitate.